Ziekmelden
Als uw kind ziek is, dient u dit vóór 8.15 uur aan de school door te geven. Dit kunt u telefonisch doen via 0251-231569, door een mail te sturen naar de stamgroep of mondeling bij de leerkracht van uw kind. De ziekmelding wordt genoteerd in ons leerlingvolgsysteem. 

Verlof aanvragen
Buiten de schoolvakanties is het slechts mogelijk verlof op te nemen onder bijzondere omstandigheden. Mocht er reden zijn om naast de schoolvakanties verlof op te nemen dan dient u dit minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk aan te geven bij de directeur. Daarbij zijn er voorwaarden waaraan het verlof moet voldoen. De voorwaarden en het verlofaanvraagformulier kunt u halen bij de schoolassistente van de school. Tijdens de eerste 2 schoolweken en de weken waarin de Cito-toetsen worden afgenomen, wordt er bij voorkeur geen verlof verleend.

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
Een bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis, de tandarts of een andere specialist meldt u bij de leerkracht. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Indien de afspraak onder schooltijd valt, dan vragen wij u om uw kind op school te komen ophalen. Deze afspraak geldt ook wanneer u kind ziek is geworden op school.