De Ark is een Kanjerschool
De Ark is een erkende Kanjerschool. Deze erkenning geeft aan dat we de uitgangspunten en lessen van de Kanjertraining succesvol hebben ingevoerd en hanteren in onze school, en dat het team gecertificeerd is om de Kanjertraining te geven.

Vertrouwen 
De Kanjertraining maakt een onderscheid tussen 
• de 'wereld van vertrouwen' waarin de mensen elkaar recht willen doen, en
• 'de wereld van angst en wantrouwen'.

De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert, als er evt. conflicten zijn, de vuistregel: zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht.
Dit is dan ook de wijze waarop we op De Ark met elkaar omgaan: We kiezen ervoor om elkaar te vertrouwen en vanuit dat vertrouwen in gesprek te gaan met elkaar, ook wanneer er een conflict is.
In onderstaande afbeeldingen van één van de Kanjerposters is duidelijk weergegeven wat we verwachten van iedereen die De Ark bezoekt, er les krijgt of werkt.We gaan ervan uit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen. Vanuit de Kanjertraining benoemen we het gedrag met kleuren petten.

In het kort...
Je kunt je vervelend, pesterig en bazig gedragen. Dat benoemen we door te zeggen dat je een ‘zwarte’ pet op hebt. Je kunt je ook heel ‘grappig’ gedragen en zorgen dat je constant de lachers op je hand hebt. Dat benoemen we door te zeggen dat je een ‘rode’ pet op hebt. Kinderen kunnen zich
ook heel verlegen, teruggetrokken, niet assertief, soms wat zielig gedragen. Dan zeggen we dat je een ‘gele’ pet op hebt. Ook kun je je assertief, stevig gedragen. Dan heb je een ‘witte’ pet op.
Bij de Kanjertraining gaat het om twee dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat je leert dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. 
We proberen kinderen zich hiervan bewust te maken en hun verschillende manieren van reageren aan te bieden. 
Ten tweede gaat het om groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is, zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de Kanjertraining is duidelijk niet om van alle kinderen hele brave kinderen te maken, maar wel om kinderen te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en ze bewust te maken van wat hun gedrag bij anderen teweegbrengt.
De Kanjertraining wordt aan alle leerlingen gegeven. We zorgen ervoor dat iedere week een kanjeractiviteit (les, spel, oefening) aan bod komt.

Protocol Kanjertraining & (Anti-)Pestprotocol
Wij hebben preventief en curatief pestbeleid. Dit beleid is uitgebreid beschreven in ons Kanjer(pest)procotol dat te downloaden is van onze website. In dit protocol staan alle afspraken die gelden voor onszelf, leerlingen, ouders en bezoekers van De Ark.

Meer informatie over de Kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl
 
Als het toch mis gaat...
In sommige gevallen is 'Kanjeren' helaas niet genoeg, en is een disciplinaire maatregel nodig. Een disciplinaire maatregel is een besluit van de directie of van het bestuur van Fedra. Het besluit wordt genomen als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waardoor de veiligheid van andere leerlingen of het kind zelf in het gedrang komt, of door de school niet langer meer gewaarborgd kan worden, of de dagelijkse gang van zaken in de klas ernstig verstoord wordt.

Wij kennen vier soorten maatregelen die oplopen in zwaarte:
• Officiële waarschuwing en plaatsing buiten de groep;
• Time-out (de leerling wordt voor maximaal een dag de toegang tot de school ontzegd);
• Schorsing (geen toegang tot de school voor maximaal vijf schooldagen);
• Verwijdering (uitschrijving van de school).

In alle vier de stappen is het bestuur van Stichting Fedra nadrukkelijk betrokken. Bij het afgeven van een officiële waarschuwing wordt het bestuur door de schooldirectie uitvoerig geïnformeerd. Bij een time-out en schorsing moet het bestuur instemmen met het directiebesluit. Een besluit tot verwijdering van de school wordt door het bestuur genomen. Bij verwijdering van een leerling heeft de school de inspanningsverplichting om een andere school te vinden die de leerling wil inschrijven.
Het gaat voor deze website te ver om de procedure die in voorkomende gevallen gevolgd wordt op te nemen. Het protocol ‘Schorsing en verwijdering’, waarin de procedure volledig omschreven staat, kunnen ouders via de directie verkrijgen.