Kindcentrum De Ark is een Kanjerschool 

Op onze school werken we met de Kanjertraining. Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar de kinderen zichzelf kunnen zijn. De kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoe je bent en hoe je doét. Kern van de Kanjertraining is met elkaar omgaan op basis van vertrouwen en respect. 

 

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij Kanjertraining gebruik van petten met vier verschillende kleuren. Deze staan voor kwaliteiten en valkuilen in gedrag. We leren de kinderen leren zich bewust te worden van hun gedrag en de invloed hiervan op een ander.  

 
 
 
 
 

 

Daarnaast gaat de Kanjertraining om groepsvorming. Als kinderen zich veilig voelen in een groep en elkaar kennen, zal vervelend (pest)gedrag een stuk minder voorkomen. De Kanjertraining leert kinderen op een goede manier voor zichzelf op te komen en maakt ze bewust van wat hun gedrag bij anderen teweegbrengt. Dit doen wij hier op school door de  wekelijkse lessen en oefeningen in de groepen 1 t/m 8. Ook het team geeft het goede voorbeeld en spreekt door de school heen in Kanjertaal.  

 

Leerlingvolgsysteem & Anti-Pestprotocol 

Op onze school volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We gebruiken daarvoor Kanvas. Twee keer per jaar geven de leerkrachten hun bevindingen over het welbevinden van de leerlingen en hun sociaal-emotionele ontwikkeling aan in dit systeem.  

Bijzonderheden en signalen worden besproken in het overleg tussen leerkrachten en de zorgcoördinator en worden ook besproken met de ouders. 

Ook de leerlingen zelf beantwoorden vragen over hun welbevinden/ gedrag op school en in de klas.  


Wij hebben preventief en curatief een anti- pestprotocol. Dit is uitgebreid beschreven in ons Kanjer anti- pest protocol dat te downloaden is van onze website. Hierin staan alle afspraken die gelden voor onszelf, leerlingen, ouders en bezoekers van Kindcentrum De Ark. 

 

Kanjertraining-coördinator en Antipestcoördinator: Michelle Duin 
Intern vertrouwenspersoon: Michelle Duin  

Meer informatie over de Kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl  

I