MedezeggeschapsRaad
Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad.

In de MR houden 2 ouders en 2 personeelsleden vinger aan de pols. Belangrijke veranderingen worden door de directie voorgelegd aan de MR. De MR bekijkt of die veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord gaat kan de directie de verandering doorvoeren. De MR kan ook zelf initiatief nemen en de directie vragen een knelpunt op te lossen. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of problemen. In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden.

Leden van de Medezeggenschapsraad:
Voorzitter
Mw. Carola de Vries (ouder)
Secretaris
Mw. Kim de Menezes (personeel)

MR-leden
Mw. Daniëlle Butter (ouder)
Mw. Marloes Glorie (personeel)

De vergadering zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen zijn in te zien via de secretaris en/of bij de directie. Ieder jaar maakt de MR een jaarverslag. Het verslag kunt u opvragen bij de MR.

De MR is te bereiken via mr@arkheemskerk.nl .

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR):
Onze school is onderdeel van Stichting Fedra. Door de stichtingsdirectie worden besluiten genomen die meerdere of alle scholen aangaan. In de GMR hebben ouders en personeelsleden invloed op deze besluiten. Alle scholen van Fedra zijn vertegenwoordigd in de GMR door een ouder of een personeelslid. 
De GMR heeft een eigen website (www.gmrfedra.nl) die via de website van Fedra (www.fedra.nl) bereikbaar is. Het reglement van de GMR is te downloaden via de website van Fedra en via de website van de GMR.