Op zoek naar een school

Wanneer u kind vier jaar wordt gaat het voor het eerst naar school. Dit is een grote stap in het leven van uw kind. Vaak wordt er al lang naar uitgekeken. Om een goede keus te kunnen maken is het verstandig de school of scholen van uw voorkeur te bezoeken. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen voor een kennismakingsgesprek met rondleiding. Wanneer  u gebruik wilt maken van zo'n oriënterend gesprek kunt u contact opnemen met de directie van de school via 0251-231569 of via deze link.

Aanmelden
Aanmelden gebeurt meestal als het kind 2 a 3 jaar oud is. U kunt uw kind het gehele jaar door aanmelden. U vult hiervoor het aanmeldformulier op de website (of de papieren versie op school) in. In een persoonlijk gesprek worden alle gegevens doorgenomen, waarna de directie van de school een besluit neemt over de plaatsing van uw kind. Is de inschrijving definitief? Dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging, en heten wij uw kind en u van harte welkom op De Ark.

De eerste schooldag
Ongeveer 5 weken voor uw kind vier jaar wordt krijgt hij/zij een uitnodiging om te komen wennen. U leest meer over de eerste schooldag in de brochure "Bijna 4, zo gaat het hier"

Ons toelatingsbeleid rond de aanmelding van nieuwe leerlingen
Iedere ouder die het beleid en de uitgangspunten van De Ark onderschrijft, is welkom zijn/haar kind aan te melden. Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf 2,5 jaar en kunnen op 4-jarige leeftijd bij ons starten. Kinderen zijn leerplichtig zodra zij 5 jaar zijn en moeten vanaf die leeftijd ingeschreven staan op een school. Wij gaan ervan uit dat ouders bij het aanmelden van hun kind alle relevante informatie over het kind (gezondheid, cognitieve en sociale ontwikkeling) beschikbaar stellen aan de directie. De directie zal hiermee een inschatting maken over de mogelijkheden van de school om het kind de school succesvol te laten doorlopen. In principe worden alle leerlingen door ons geaccepteerd en ingeschreven om het onderwijs te volgen.

Er zijn enkele situaties waardoor de school een leerling kan weigeren:
- Pedagogisch-didactische of organisatorische redenen, zoals de groepsgrootte of specifieke onderwijsbehoeften van de overige leerlingen in de betreffende groep, kunnen de directie doen besluiten geen nieuwe kinderen meer toe te laten in deze groep;
- Leerlingen die de school eenmaal verlaten hebben, worden niet meer aangenomen, tenzij de kinderen de school verlaten hebben als gevolg van een verhuizing of plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs. 
Over kinderen die op een andere school staan ingeschreven*, wordt eerst overleg gevoerd met de school van herkomst. In geval van doublure neemt de school het doublurebesluit (ook kleuterverlenging)  over van de aanleverende school.

Wanneer de directie besluit om een leerling niet in te schrijven, dan worden de ouders geïnformeerd over de reden.

Toelating van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte.
Soms vraagt de ontwikkeling van een kind extra aandacht van de volwassenen om hem/haar heen en gaat het leren minder vanzelf dan bij andere kinderen. Wij noemen hen leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Voor deze leerlingen passen wij het onderwijsprogramma of de begeleiding zodanig aan dat het kind zo weinig mogelijk last heeft van zijn/haar beperking en zo goed mogelijke leerresultaten behaalt.

Toelating van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, evt. afkomstig van een school voor speciaal (basis)onderwijs, vindt plaats na onderzoek van de directie en zorgcoördinator naar de mogelijkheden van de school om de juiste zorg en begeleiding te leveren en in samenspraak met de ouders. Wanneer bij aanmelding bekend is dat het kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft, willen wij het dossier van de leerling inzien. Het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen, staan centraal bij het besluit om de leerling wel of niet toe te laten. Indien nodig worden leerlinggerichte doelstellingen bepaald en afspraken met de ouders vastgelegd. Wanneer we het kind toelaten, gaan we ervan uit dat de leerling (bij ongewijzigde omstandigheden) de hele schoolloopbaan bij ons kan volgen.
Voor sommige van deze leerlingen is specialistische hulp of begeleiding nodig die de school niet eenvoudig kan leveren. We hebben dan de mogelijkheid om via het samenwerkingsverband extra hulp en begeleiding te krijgen. Wanneer ook dit geen duurzame oplossing biedt, zal de directie besluiten dat de school geen passend onderwijs aan het kind kan bieden en dat er naar een alternatief gezocht zal worden.

Wanneer er sprake is van een afwijzing worden de ouders geïnformeerd over de achterliggende reden(en) en ondersteunt de school de ouders/verzorgers bij het vinden van een passende plek. Dit kan binnen het speciaal onderwijs zijn, maar ook op een andere basisschool die beter de specifieke begeleiding kan bieden die de leerling nodig heeft.

Voor het eerst op De Ark

Kleuters mogen voordat zij vier jaar zijn, ongeveer vijf ochtenden op visite komen om te wennen. De afspraak wordt van tevoren met de ouders gemaakt. De ouders en het kind ontvangen van de leerkracht een uitnodiging. Tijdens de kleuterperiode organiseert de leerkracht een huisbezoek met de ouders, in eerste instantie ter kennismaking en daarnaast om het contact tussen school en thuis te onderhouden. Voor kleuters die een peutergroep hebben bezocht is een overdrachtsformulier ontwikkeld. De ouders nemen dit formulier zelf mee naar de basisschool. Doelstelling van deze overdracht is gericht op de doorgaande ontwikkeling van uw kind.

Leerlingen van een andere basisschool
Wanneer leerlingen van een andere school op De Ark komen, krijgen zij de ruimte om aan de nieuwe situatie te wennen. Meestal komen deze leerlingen van tevoren een dagje meedraaien om alvast de sfeer te proeven. Dit wennen gebeurt pas nadat er overeenstemming is over het wisselen van school.

Met het aanmelden van uw kind geeft u ons toestemming voor het opvragen van het gehele leerling-dossier bij de vorige school. Dit geeft ons de mogelijkheid om te onderzoeken of onze school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind, én om er direct bij aan te sluiten als uw kind ingeschreven kan worden. Nieuwe leerlingen kunnen door ons getest worden om helder te krijgen hoe ver hun onderwijsontwikkeling is en aan welke doelen we kunnen gaan werken.

* Wisseling van school
Alle scholen in Heemskerk hebben met elkaar afspraken gemaakt over het wisselen van school door de leerlingen. Indien ouders hun kind van basisschool willen laten veranderen, gebeurt dit bij voorkeur aan de start van een nieuw schooljaar en in ieder geval pas nadat beide scholen met elkaar hierover contact hebben gehad. Deze afspraak is gemaakt in het belang van zowel het kind, de ouders en de school. Voor u betekent dit dat, u indien u het noodzakelijk acht uw kind naar een andere basisschool te laten gaan, u eerst altijd contact op dient te nemen met de basisschool van uw kind.