ActiviteitenCommissie

Jaarlijks organiseren we diverse feesten en activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, enzovoort. De organisatie is in handen van commissies, die bestaan uit ouders en teamleden. Alle ouders uit de diverse commissies samen, noemen we Activiteitencommissie (AC). Uit alle ouders is één contactpersoon AC gekozen, die regelmatig met de directie overlegt over de stand van zaken met betrekking tot de ouderhulp. Mw. Masha Gelaudie vervult deze rol. Zij is te bereiken via ac@arkheemskerk.nl. 

De vrijwillige ouderbijdrage
Wij vragen u jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Wij gebruiken deze bijdrage voor alle leuke - en onmisbare - feesten en activiteiten op school, die niet door het rijk bekostigd worden: Sinterklaas, christelijke feestdagen, vieringen, sportdagen e.d. Ook vragen wij een bijdrage voor specifieke activiteiten die vaak gebonden zijn aan de groep waar uw kind(eren) in zit(ten), zoals excursies, schoolreisjes en het schoolkamp. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de directie, met instemming van de MR, en aan de ouders gecommuniceerd.

Iedereen doet mee
Voorheen was deelname aan schoolreisje(s) en schoolkamp afhankelijk van het betalen van de bijdrage. Vooruitlopend op een wetswijziging die wordt verwacht, laat De Ark dit los. Vanaf dit schooljaar doen álle leerlingen met álle activiteiten en schoolreisje(s) mee, ongeacht of er betaald is of niet. Wij vinden het belangrijk dat niemand wordt uitgesloten van activiteiten. Dit betekent dat voortaan eerst de bijdrage wordt gevraagd, en afhankelijk van het totaal van 'inkomsten' de activiteiten worden gepland. Als voorbeeld: Betaalt 50% van de ouders de bijdrage? Dan kunnen we een half zo duur schoolreisje boeken. We hopen daarom dat alle ouders bovengenoemde bijdragen kunnen en zullen betalen.

Wis Collect
De ouderbijdragen worden op een eenvoudige manier geïnd via het digitale systeem WIS Collect. Per bijdrage ontvangen de ouders een mail van Fedra / WIS Collect. Via een link in de mail kunt u de bijdrage(n) rechtstreeks met iDEAL betalen. Soms komen de e-mail in reclame/spammappen terecht. Controleer u die ook?

Wilt u wel, maar kunt u niet betalen?
De gemeentes bieden ouders die leven van een minimuminkomen de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen voor deze kosten.
U kunt hierover meer informatie krijgen bij de directeur van De Ark, of kijken op internet via:
https://deark.link/tegemoetkomingheemskerk
https://deark.link/tegemoetkomingbeverwijk